Alle ouders/verzorgers van kinderen die op De Stuifhoek zitten, zijn lid van de vereniging ouderraad De Stuifhoek, indien zij de ouderbijdrage betalen.
De ouderraad zelf is samengesteld uit vertegenwoordigers namens de ouders uit elke groep. Het doel van de ouderraad is een regelmatig overleg tussen de ouders van de leerlingen onderling en overleg met de andere geledingen op school (medezeggenschapsraad en teamleiding). Dit om de gang van zaken op school te bespreken en afspraken te maken met school over zaken waar de ouders zich bij betrokken voelen of (willen) worden en activiteiten op school te ondersteunen. De vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar en staan vermeld op de kalender.

 

Uitnodiging jaarvergadering OR

Nieuws van de ouderraad april 2015.

Brief eindejaar cadeau

Uitnodiging jaarvergadering OR op 2 november 2015

Gezocht nieuwe penningmeester Ouderraad